Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Gondozási Központ Szentendre

A Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény (DKSZI) feladatait székhellyel és telephelyekkel működő egységeivel szociális intézményként látja el.

Az intézmény székhelye:
Szentendre Sztaravodai út 2

Intézményvezető: Kecskésné Sipos Andrea
Tel/Fax: 06/26-311-943
            06/26-301-397

Az intézmény telephelyei:

Védőnő Szolgálat

2000 Szentendre, Duna korzó 18

.
Tel: 06/26-311-943

Szentendre város általános és középiskolái

Az intézményünk feladata a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása, átmeneti ellátás, valamint egészségügyi alapellátási feladatok biztosítása.
Olyan mértékű segítségnyújtás, amely lehetővé teszi az ellátottak számára az önálló életvitel fenntartását. A hiányzó családi gondoskodás pótlása a fizikai,- mentális, -pszichés,- szociális - és egészségügyi segítségnyújtás révén.

Az egészségnevelési módszerek alkalmazásával hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy az szociális szolgáltatásokra rászoruló (idős) lakosság kompetenssé váljon saját egészségi állapotának alakításában.

Intézményünk tevékenységei:

  • Szociális étkeztetés biztosításával lehetőségük van a rászorultaknak meleg étel (ebéd) házhozszállítását kérni intézményi autóval, vagy az étel helyben történő elfogyasztását, ill. elvitelét kérni kedvező -szociális rászorultság függvényében - térítési díj ellenében.

 

  • Házi segítségnyújtás keretében szívesen vállalunk mindennapos segítségnyújtást. Szakképzett gondozónőink elsősorban bevásárlást, orvoshoz kísérést, gyógyszer felíratást és kiváltást, gyógyszeradagolást, hivatalos ügyek intézését, érdekvédelemben való segítségnyújtást, külső kapcsolattartás elősegítését és klienseink pszichés gondozását végzik.

 

  • Idősek Klubja feladata az otthonukban élő, önmaguk ellátására képes vagy részben képes magányos időskorúak napközbeni ellátása. Klubunk lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, társas kapcsolatok fenntartására, ill. pihenésre is. Az Idősek Klubja igénybe vehető szolgáltatásai: étkezés, lehetőség a pihenésre, szabadidős programokban való részvételre, egészségügyi alapellátás és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézése meghatalmazással, életviteli-életvezetési tanácsadás, szellemi, fizikai kulturális és szórakoztató jellegű elfoglaltságok igénybevétele. Pl. egészségügyi előadások, torna, kreatív foglalkozások, társasjátékok, kirándulás, ünnepek megélése, stb.


  • A Védőnői Szolgálat végzi a családok gondozását elsősorban a családok otthonában, továbbá az orvossal és az önállóan tartott védőnői egészséges tanácsadásokon. A területi védőnők gondozzák a várandós édesanyákat, a gyermekágyas időszakban segítséget nyújtanak és tanácsot adnak az egészségi állapottal, az életmóddal , szoptatással , valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Gondozzák a gyermekeket, tevékenykednek az óvodákban és részt vesznek az egészségvédelmi programok megvalósításában.


  • Az Iskola-egészségügyi szolgálat feladatai az egészségnevelés, a tanulók egészségi állapotának szűrése, nyomon követése, alkalmassági vizsgálatok végzése, a tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, a gyermekek testi- szellemi fejlődésének nyomon követése, védőoltásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése.

A szolgáltatások igénybevétele és térítési díjai

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás igénylése kérelemre történik.
Az intézmény felkereshető személyesen, a rászorulók segítséget kérhetnek közvetlenül is, de bejelentést tehetnek társadalmi szervek és az állampolgárok is.
Ha az ellátást igénylő korlátozottan cselekvő képes vagy cselekvőképtelen, ügyében törvényes képviselője jár el. Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell beterjeszteni.
Házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az ellátást igénylő lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes városi jegyzőnél a gondozási szükségletének vizsgálatát.
Az étkeztetésért, házi segítségnyújtásért, a vizsgált jövedelmi viszonyok függvényében és az igényelt ellátásoktól függően, személyi térítési díjat kell fizetni.
Házi segítségnyújtás az ellátást igénylő részére csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség. A vizsgálatot Szakértői Bizottság különböző  vizsgálati szempontok szerint végzi.
Az éjjeli menedékhelyen a szálláshelyek feltöltése érkezési sorrendben történik. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
A megelőző ellátás keretében működő anya,- csecsemő és gyermek védelem, ill. az iskola-egészségügyi szolgálat igénybevétele szintén térítésmentes.


Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo