Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Birtokvédelem

Birtokvédelem

 

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom).

A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását, a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.

 

A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki a birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.

A jegyző – kérelemre – jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

 

Az eljáró Iroda:

Közigazgatási és Adó Iroda

2000 Szentendre, Városház tér 3. fszt. 11.

 

Eljáró ügyintéző:

Baráthné dr. Ulicsák Mária

tel: 26-300-407/6122

fax: 26-816-144

email: barathne.ulicsak.maria@ph.szentendre.hu

 

A jegyző illetékességi területe:

Szentendre

Pilisszentlászló

 

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul.

A birtokvédelem iránti kérelmet írásban vagy szóban lehet előterjeszteni annál a jegyzőnél, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérőnek be kell nyújtania a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást.

A kérelmet és annak mellékleteit – a bizonyítékokat – eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

 

Kérjük ügyfeleinket, hogy a hatékony, érdemi ügyintézés érdekében a birtokvédelem iránti kérelem írásbeli benyújtása előtt vagy telefonon, vagy időpont egyeztetés után személyesen keressék meg az ügyintézőt, aki tájékoztatást nyújt Önöknek az eljárási részletszabályokról.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

-          birtokvédelem iránti kérelem (adatlap)

-          az érintett ingatlan tulajdoni lapja

-          bérleti és/vagy adás-vételi szerződés másolata

-          tanúként meghallgatott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya

A birtokvédelmi eljárás megindítására irányuló kérelem kötelező tartalmi elemei:

-      a birtokkérelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása,

-      annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű

fél),

-      a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése –ideértve a cselekmény leírását, a

        birtokvitával érintett dolog megjelölését,

-          a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

-          a birtoksértés időpontjára történő utalást

-          a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

 

Eljárási illeték:

A birtokvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelem illetéke: 3000,- Ft, amelyet a kérelmen illetékbélyeg formájában vagy banki átutalással vagy postai csekken lehet leróni, utóbbiak esetén a befizetés tényét igazolni kell.

Az illeték lerovása átutalás és postai befizetés esetén a Szentendrei Önkormányzat OTP Bank-nál vezetett Eljárási illeték számlájára történik a 11784009-15731292-03470000 számlaszámra.

Kérjük, hogy banki átutalás vagy postai csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba a birtokvédelem eljárási illetéke megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

 

Eljárási határidő:

A birtokvédelmi eljárás az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül folytatja le.

A jegyző a birtokvédelmi eljárást 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a jegyző által vezetett polgármesteri hivatalnál vagy közös önkormányzati hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

 

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

1.

A polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Birtok

I. cím

A birtok és  a birtokvédelem

I. fejezet

A birtok. A birtok megszerzése és elvesztése 5:1. § - 5:4. §-ig

II. fejezet A birtokvédelem 5:5. § - 5:8 §-ig

 

2.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelete

 

 

 

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo