Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Termőföldek elidegenítésével kapcsolatos ügyek

 


 

Termőföld elidegenítése vagy haszonbérbe adása esetén az eladó (haszonbérbe adó) az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosultak értesítése érdekében köteles a jegyzőhöz fordulni az ajánlat közzététele céljából.

 


 

Az eljáró iroda


Közigazgatási és Adó Iroda, földszint 11. iroda, ügyintéző: Baráthné dr. Ulicsák Mária, telefon: 

E-mail: barathne.ulicsak.maria@ph.szentendre.hu

 

Illetékességi területe

Szentendre és Pilisszentlászló

 

Ügyleírás

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.) Korm. rendelet szerint a törvényen alapuló elővásárlási jog vagy előhaszonbérleti jog esetén a termőföld vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosultakkal közölni, kivéve ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Ez a kötelezettség csak az elfogadott ajánlatra terjed ki.

Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, igazgatási szolgáltatási díj ellenében történik.

Az eladó (haszonbérbe adó) az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát - a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt - tértivevénnyel megküldi, vagy átadja a települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző az ajánlatot a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 8 napon belül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 15 napra kifüggeszti. A jegyző a benyújtott ajánlat mindkét példányára rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel időpontját.

Az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosultak értesítése céljából az ajánlat kifüggesztésének tényéről tájékoztatót kell közzétenni a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál).

Az említett tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:

a) az ajánlat kifüggesztésének helye,

b) az ajánlat kifüggesztésének és levételének időpontja,

c) az ajánlatban szereplő

ca) földrészlet azonosító adatai (település, helyrajzi szám),

cb) ellenszolgáltatás (a vételár összege),

d) figyelemfelhívás, hogy a tájékoztató nem minősül az ajánlat közlésének.

A tájékoztató kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző az előzőekben foglalt adatokat - a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, a külön jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével, illetve ha ez technikai okok miatt nem lehetséges, telefax útján - az ajánlat kifüggesztése napján megküldi a központi elektronikus szolgáltató rendszert működtető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet).

A működtető szervezet haladéktalanul köteles a tájékoztatót a kormányzati portálon (hirdetmeny.magyarorszag.hu) közzétenni. A tájékoztatót a kormányzati portálról az ajánlatnak a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájáról való levétele napján kell levenni. A működtető szervezet a befogadott elektronikus űrlapok adatait öt évig megőrzi.

Az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosult kifüggesztés kezdőnapját követő 15 napon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási (előhaszonbérleti) jogáról lemondó jognyilatkozatot tehet. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult nem nyilatkozik. A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a nyilatkozattevő a törvényben felsorolt mely jogcímen gyakorolja az elővásárlási (előhaszonbérleti) jogot. Az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosult a nyilatkozatot a jegyzőnek postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett, illetve átvett nyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az ajánlat eredeti példányával, valamint a nyilatkozatokkal együtt az eladónak (haszonbérbe adónak) megküldi.

Minden vételi, vagy haszonbérleti ajánlat kifüggesztéséért ajánlatonként 1.750.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

Jogszabály

a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.) Korm. rendelet

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo