Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Behajtás a védett és korlátozott övezetbe

 


 

Szentendre Város területén található védett övezetekbe ("mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel" táblával ellátott utak) csak a Polgármester által kiadott behajtási, várakozási, illetve áruszállítási-szolgáltatási engedéllyel, a korlátozott övezetekbe (súlykorlátozást jelző táblával ellátott utak) csak a Polgármester által kiadott eseti útvonalengedéllyel szabad behajtani.

 


 

Eljáró iroda:

ügyintéző: Radányi Magdolna, 

E-mail: radanyi.magdolna@szentendre.hu

 

Illetékességi terület:

Szentendre

 

Ügyleírás:

Védett övezet: Szentendre Város Önkormányzata, mint a közút kezelője által kijelölt olyan közforgalomtól elsődlegesen elzárt, és elsődlegesen a gyalogos forgalom részére fenntartott területek, ahová a behajtás, vagy ahová a behajtás, és ahol a várakozás kivételesen, díjmentesen vagy díjfizetés ellenében, csak külön engedély birtokában, és esetenként meghatározott időtartamon belül történhet ("mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel" táblával ellátott utak).

Korlátozott behajtási övezet: olyan egyébként a közforgalom elől nem elzárt terület, amely területére az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) előírtak szerint meghatározott összsúly-határértéket meghaladó tulajdonsággal rendelkező járművel csak alkalmanként a közút kezelőjének felmentése esetén, díjfizetés ellenében lehet behajtani.

Az előírásokat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) tartalmazza.

A  kiadására irányuló eljárás önkormányzati hatósági (közigazgatási) ügy, ezért a kérelem benyújtásával egyidejűleg  3 000 Ft illetéket kell a kérelmen leróni illetékbélyegben. A kérelmet  formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A kérelemről a Polgármester határozattal dönt.

A kérelmet az engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 8 munkanappal korábban kell benyújtani. Amennyiben a kérelmező ennél korábbi kezdő időpontra igényel behajtási engedélyt, sürgősségi kérelmet nyújthat be, melyről a Polgármester legkésőbb 2 munkanapon belül dönt. Sürgősségi kérelem esetén a kérelmező az egyébként irányadó térítési díj ötszörösét, amennyiben az engedély térítésmentes, engedélyenként 5.000 Ft térítési díjat köteles fizetni.

A behajtási-, várakozási-, áruszállítási-szolgáltatási-, és eseti útvonalengedély nem jogosít a fizető parkolóhelyeken történő várakozásra!

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, anyja neve, nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, a székhelyét, a telephelyét, a képviselő nevét, címét, a cégnyilvántartási számát); kereskedelemi tevékenységre történő hivatkozás esetén a nyilvántartásba vétel számát; amennyiben a kérelemben olyan körülményre hivatkoznak, amelyet hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak másolatát;

b) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, a forgalmi rendszámát, össztömegét, a forgalmi engedély számát, és amennyiben a jármű nem a kérelmező tulajdonát képezi, akkor a használati jogosultságot hitelt érdemlően igazoló okiratot vagy annak másolatát;

c) az engedély típusát, állandó lakó esetében az igénybe veendő parkoló megjelölését és kiadásának indokát,

d) bérelt parkolóhely megközelítésére szolgáló engedély-kérelem esetében a nem közterületi parkolóhely használatára vonatkozó írásbeli bérleti szerződést, a használatról szóló egyéb írásbeli megállapodást.

 

Behajtás a védett övezetbe (behajtási, várakozási és áruszállítási-szolgáltatási engedély):

1. Behajtási engedély adható ki:

- Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a helyi rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott I. vagy I/A. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját vagy bérelt parkolóhellyel rendelkezik, legfeljebb annyi személygépkocsira vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsira, amennyi a kérelmező saját vagy bérelt parkolóhelyén elfér. A behajtási engedély csak az I. vagy I/A. övezeten belüli nem közterületi várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

- Annak az

a) ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, és annak a lakosnak, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az I. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint

b) a díjmentes behajtási engedélyre jogosult (helyi rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt) személyeknek, valamint annak a magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (pl. esküvő, temetés, betegellátás, stb.)

a kérelmező által használt személygépkocsi(k)ra vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsi(k)ra. A behajtási engedély az I. övezet közterületein várakozásra nem jogosít.

 

2. Várakozási engedély adható ki:

- Annak az

a) ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az I/A. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint

b) a díjmentes behajtási engedélyre jogosult (helyi rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt) személyeknek, valamint annak a magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (pl. esküvő, temetés, betegellátás, stb.)

a kérelmező által használt személygépkocsi(k)ra vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsi(k)ra, de az a) pont esetén lakásonként legfeljebb 2 járműre.

 

3. Áruszállítási-szolgáltatási engedély adható ki az áru közterületen történő ki- és bepakolása idejére – legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműre – a védett övezetben rendszeres vagy eseti (pl. rendezvényekre történő) áruszállítási-szolgáltatási tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó részére.

 

A behajtási, várakozási és áruszállítási-szolgáltatási engedély legfeljebb 3 év időtartamra adható ki.

 

Behajtás a korlátozott övezetbe (eseti útvonalengedély):

A helyi rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott korlátozott övezetekbe az adott útra vonatkozó súlykorlátozást meghaladó összsúlyú járművel behajtani csak eseti útvonalengedély birtokában lehet. Eseti útvonalengedélyt a Polgármester a közút kezelőjének írásos hozzájárulása esetén, a körülmények gondos mérlegelése mellett a közút, vagy közterület teherbíró képességének figyelembe vételével adhat ki.

Amennyiben az építési engedélyben érintett közúton bármilyen, a KRESZ előírásainak megfelelő, a közútkezelő által elrendelt korlátozás vagy tiltás van, az építtető köteles a munkálatok megkezdését megelőzően eseti útvonalengedélyt kérni és az építkezés megkezdéséig, de legkésőbb a kezdés bejelentésével együtt az eseti útvonalengedély meglétét köteles az építéshatóság felé igazolni.

Az eseti útvonalengedély az engedély érvényességi időtartama alatt a korlátozott övezet területére való behajtásra jogosít.

Az eseti útvonalengedély az azon feltüntetett, de legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra adható. Amennyiben a kérelmező nem tudja pontosan meghatározni az  igénybe venni kívánt naptári napot, akkor részére 7 napra szóló engedélyt állítunk ki, melyen a konkrét napot  igénybevétel esetén  a kérelmezőnek kell bejelölnie.

 

Térítési díjak

A behajtási, várakozási, áruszállítási-szolgáltatási és eseti útvonalengedélyért - az alábbi kivételekkel - a helyi rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott térítési díjat kell fizetni.

Térítésmentesen, válthatja ki:

a) a behajtási engedélyt az I. vagy I/A övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, valamint az áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó annyi személygépkocsira, amennyi az ingatlanán, telephelyén elfér;

b) az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási engedélyt, az I. vagy I/A övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, az áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó az OTÉK 1. sz. mellékletében meghatározott önálló rendeltetési egységenként egy darab, általa használt járműre, ha ingatlanán saját parkolóhellyel nem rendelkezik, azzal, hogy egy önálló rendeltetési egységhez összesen csak egy engedély adható ki térítésmentesen;

c) a behajtási és várakozási engedélyt a Szentendrei Polgárőrség, a Szentendrén dolgozó házi-, ügyeletet ellátó és gyermekorvos, állatorvos, valamint a mellettük dolgozó ápoló, SZEI szakorvosa, hivatásos ápoló, védőnő, szociális gondozó, az Önkormányzat megbízásából eljáró vállalkozó gépjárművére a munkavégzése idejére, továbbá az állami nyilvántartásba vett egyház lelki szolgálatot ellátó tagja a lelki szolgálat ellátásának idejére;

d) áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt lakossági tüzelőanyag szállítása, valamint szennyvíz szállítása céljából a szállítást végző vállalkozó;

e) az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a várakozási engedélyt magánszemély egészségügyi, szociális, családi, méltányossági okból, a Polgármester egyedi elbírálása alapján;

f) az áruszállítási-szolgáltatási engedélyt a védett övezet területén található vendéglőkhöz történő áruszállításhoz az áruszállító hétfőtől szombatig 6.30-tól 8.30-ig, valamint hétfőtől péntekig 18.30-tól 20.30-ig terjedő időtartamra.

 

A védett és korlátozott övezetbe történő engedély nélküli behajtás jogkövetkezményei:

A védett vagy korlátozott övezetbe történő, a helyi rendelet alapján engedélyhez kötött, de engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója a Polgármester, vagy a közterület-felügyelő felhívására köteles a védett, vagy korlátozott övezetet haladéktalanul elhagyni. Az engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója (korlátozott övezetbe történő behajtás esetén, amennyiben a behajtásra gazdasági tevékenység végzésével összefüggésben kerül sor, az a személy, akinek vagy amelynek gazdasági tevékenysége során a behajtásra sor került) az észlelés napjára a helyi rendelet 4. sz. melléklete szerint irányadó napi díjtétel kétszeresének megfelelő összeget, de legalább 5.000 Ft-ot köteles megfizetni. Amennyiben az adott behajtásnak a 4. sz. mellékletben napi díjtétele nincs vagy a behajtás ingyenes az engedély nélküli behajtásért fizetendő díjtétel 5.000 Ft.

A védett övezetben a közterület-felügyelő jogosult:

a) a védett vagy korlátozott övezet területére behajtó gépjármű vezetője behajtási engedélyének érvényességét, illetve az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését ellenőrizni;

b) az elkövető által elismert engedély nélküli behajtás esetén 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot kiszabni vagy feljelentést tenni az önkormányzati szabálysértési hatóságnál, mely 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A védett övezet forgalmi rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles elvenni, és a Polgármesteri Hivatalnak bevonás céljából visszajuttatni azt az engedélyt,

a) amelyet nem az arra jogosult használ;

b) amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt;

c) amelynek az érvényessége lejárt;

d) amely hamis vagy meghamisították;

e) amely megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették;

f) amellyel bármely más módon visszaéltek.

 

Jogszabályok:

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)

 

Nyomtatvány:

kérelem behajtási, várakozási vagy áruszállítási-szolgáltatási engedélyhez

- kérelem eseti útvonalengedélyhez

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo