Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Közterület-használat

 

Közterület-használat

A közterületet csak a Polgármester vagy a városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottság által kiadott közterület-használati engedély birtokában lehet rendeltetésétől eltérően használni.

Ügyintéző: Radányi Magdolna közterület-használati koordinátor, 

E-mail: radanyi.magdolna@szentendre.hu

 

Illetékességi terület: Szentendre

Ügyleírás:

Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően kívánja használni, az a használat megkezdését megelőzően – a letölthető nyomtatvány kitöltésével - köteles a tervezett használathoz engedélyt kérni a Polgármestertől. A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati hatósági (közigazgatási) ügy, ezért a kérelem benyújtásával egyidejűleg 3000 Ft illetéket kell a kérelmen leróni illetékbélyegben. A kérelemről az eljáró hatóság határozattal dönt.

Szentendre Város közigazgatási területén a rendelet hatálya kiterjed: minden, Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló, közterületként használt területre, Építmények közterületről látható homlokzatára, Mindazon ingatlanra, ingatlanrészre, amely a közhasználat céljára került átadásra (pl. épületek árkádjai alatti járdákra, aluljárók közhasználatra átadott részére), és mindazon természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a közterületet igénybe veszik.

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tervezett közterület-használat kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal kell benyújtani. Amennyiben a kérelmező a közterület-használati engedély kiadását a kérelem benyújtását követő 30 napon belüli kezdő időponttal kéri, az egyébként irányadó díj 125 %-a fizetendő. A kérelmet ebben az esetben az engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 10 nappal korábban be kell nyújtani.

 A közterület-használati engedély abban az esetben adható ki, ha a tervezett használat megfelel a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló többször módosított 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) előírásainak és a kérelmező a helyi rendeletben meghatározott közterület-használati díjat megfizette (bizonyos esetekben térítésmentes a közterület-használat.). 

A közterület-használati engedély iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a városrendezési, műemlékvédelmi, városképi, esztétikai, közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint közrendi, közbiztonsági, köznyugalmi szempontokat, illetőleg előírásokat.

A közterület-használati engedély határozott időre, de legfeljebb 1 évre adható ki.

A fizetendő közterület-használati díjat a helyi rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A II. táblázat szerinti díjakkal akkor adható engedély, ha a Kérelmező tagja a Turisztikai Desztináció Menedzsment (továbbiakban: TDM) Szervezetnek,az éves tagdíjat megfizette, és ezt igazolja a hivatal felé. Kérjük a bevételi pénztárbizonylatot bemutatni, vagy másolatát az igénylés mellé becsatolni.  (TDM Szervezet: a Szentendre és Térsége TDM Kft. vezetésével működő, városmarketinget támogató hálózati rendszer. A TDM Szervezetnek tagja az, aki a Kft.-vel együttműködésben álló egyesületnek tagja.)

A közterület-használati díjat előre egy összegben kell megfizetni, de az árubemutatás bármely esetében kérhető havi részletfizetés is, amennyiben a közterület-használó egy év időtartamra kér közterület-használati engedélyt, ekkor a helyi rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott *-gal jelölt fizetési kedvezmény nem alkalmazható.

A közterület-használati díj vagy annak időarányos része a ténylegesen nem használt időszakokra nézve nem jár vissza.

Nem adható ki közterület-használati engedély:

a) a gépjárművek várakozóhelyéül (parkoló) szolgáló közterületekre olyan célra, amely a parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti, akadályozza, kivéve a városi rendezvényeket, az alkalmi vásár tartását, fenyőfa árusítást, valamint a vendéglátóhely előkerteket, és a vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezését az előkertekbe,

b) fizető parkolóhelyekre, kivéve a Duna korzó Bükkös patak és a Rév utca közötti szakaszán, valamint a Lázár cár tér területén található fizető parkolóhelyeket,

c) zöldfelületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan károsítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,

d) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére,

e) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására (kivéve engedélyezett tűzijáték),

f) szexuális termékek bemutatására és értékesítésére,

g) sátorgarázs létesítésére,

h) teher- és különleges gépjárművek (kamionok), valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére,

i) reklámhordozó céllal elhelyezett, vagy reklám közzététele céljából egyéb eszközzel felszerelt járművekre.

A fentiekben foglaltakon túl a belvárosban nem adható ki közterület-használati engedély a következő célokra:

 • áru- és göngyölegtárolás céljára, ömlesztett anyag tárolására;
 • gépjárműből és lakókocsiból történő árusításra, szolgáltatásra,
 • alkalmi árusításra, kivéve a külön jogszabályban foglaltak alapján alkalmi vásárként nyilvántartásba vett területeket,
 • idényjellegű helyfoglalásra (gyümölcs, zöldség, virág árusítását kivételével) – a külön erre a célra a képviselő-testület által meghirdetett területeket és időtartamokat kivéve;
 • árusító pavilon felállítására – a külön erre a célra, képviselő-testület által meghirdetett területeket és időtartamokat kivéve, valamint városi rendezvény tartása esetén;
 • Fő téren lépcsőre történő kirakodással, vagy mozgatható állvány, regálé kihelyezésével történő árubemutatásra – a városi rendezvények kivételével,
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló külön törvényben meghatározott gazdasági reklámot – kivéve a saját logót – mutató védőtetőre, előtetőre és üzleti ernyőszerkezetre,

 

Nem adható közterület-használati engedély a Dunakanyar körút – Dunakorzó – Ady Endre út által határolt területre fagylaltgép (kivéve a vendéglátást kiegészítő berendezéseket), valamint egyéb mozgóbolt elhelyezésére.

Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Szentendre Város Önkormányzatával szemben 5000,- forintot meghaladó összegű lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj, helyi adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.)

 Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:

a) a járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a járda területének 72 órai időtartamot meg nem haladó elfoglalásához,

b) az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának céljára szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek előre nem tervezhető, halasztást nem tűrő üzemzavar- és hibaelhárítási munkáihoz,

d) magánszemélyek számára konténerek 24 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem akadályozza,

e) a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre azzal, hogy az ügyvezető, illetve a kistérségi irodavezető a rendezvény tervezett kezdő időpontját megelőző legalább egy héttel köteles írásban benyújtani a részletes programtervet a polgármesternek, valamint a rendezvény megtartása során köteles gondoskodni a hatályos jogszabályi előírások betartásáról és betartatásáról, melyért a szervező kft. ügyvezetője, illetve a kistérségi irodavezető felelőséggel tartozik,

f) a történelmi egyházak által rendezett, egyházi ünnepek megtartásához kapcsolódó közterület-használathoz azzal, hogy a szervező a tervezett közterület-használat kezdő időpontját megelőző legalább egy héttel köteles írásban tájékoztatni a polgármestert a közterület-használat módjáról, helyéről és időtartamáról.

g) edényes élődísznövény elhelyezésére, ha annak elhelyezéséhez a főépítész és a főkertész előzetesen írásban hozzájárult (ehhez az innen letölthető nyomtatványt kell kitölteni és a Polgármesteri Hivatalnak eljuttatni),

h) magánszemélyek közösségi célú közterület-használatához, ha az nem jár közterület lezárásával, vagy az áthaladó forgalom korlátozásával, azon bárki részt vehet, azon nem folytatnak kereskedelmi tevékenységet, és nem történik zeneszolgáltatás. 

Az engedély nélküli közterület-használat jogkövetkezményei:

Ha a használó a közterületet a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő mértékben, célra vagy módon, vagy érvényes közterület-használati engedély nélkül használja,

a) amennyiben a közterület-használati díj kiszámítására az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt kedvezmény alkalmazandó, közterület-használati engedélyt ugyanott ugyanolyan célú használatra, a szabálytalan használat megállapítását követő év végéig, csak teljes áron, a kedvezmény alkalmazása nélkül kaphat;

b) egyéb esetekben közterület-használati engedélyt ugyanott ugyanolyan célú használatra, a szabálytalan használat megállapítását követő év végéig csak az 1. sz. mellékletben meghatározott díj 150%-ának megfelelő összegű közterület-használati díj ellenében kaphat;

c) amennyiben a szabálytalan használat megállapítását megelőző két éven belül jogerős határozatban megállapításra került, hogy a kérelmező a közterület-használati engedélyében foglaltaktól eltérő mértékben, célra vagy módon, vagy érvényes közterület-használati engedély nélkül használt közterületet, akkor – függetlenül a korábbi engedélytől eltérő vagy engedély nélküli közterület-használat helyétől és céljától – a fizetendő közterület-használati díj a jelen bekezdés a)-b) pontjai szerint számított díj ötszöröse.

A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat vagy engedélytől eltérő közterület-használat esetén a használó a Polgármester, vagy a közterület-felügyelet felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségére – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Az engedély nélküli közterület-használat vagy engedélytől eltérő közterület-használat esetén az észlelés napjára az 1. sz. melléklet szerint irányadó napi díjtétel ötszörösének megfelelő összeget (havidíj esetén az irányadó havidíj 5/30-ad részét), de legalább 20.000 Ft-ot (amennyiben az adott közterület-használat engedély-köteles, de ingyenes, 5.000 Ft-ot, amennyiben az adott közterület-használat tiltott, 30.000 Ft-ot) kell közterület-használati díjként megfizetni minden olyan nap után, amikor az ellenőrző hatóság engedély nélküli közterület-használatot észlel.

Engedély nélküli közterület-használat esetén, vagy a közterület-használati engedélyben kikötött feltételektől eltérő használat esetén a Közterület-felügyelet a közterületre engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően kihelyezett bármely tárgyat a kihelyező költségére és veszélyére elszállíttathatja, ha a kihelyező azt az eltávolításra való felszólítást követő 3 napon belül önként nem távolítja el.

 

Aki

 • közterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő módon, illetve célra használja,
 • közterületen rendeletben tiltott tevékenységet (pl.: felhajtói tevékenység, kolduló, kéregető tevékenység, autóablak mosás, gépkocsi mosás, stb.) végez,
 • a részére kiállított közterület-használati engedélyt harmadik személynek továbbadja, ezzel kijátszva az adó- és egyéb díjtartozás megfizetési kötelezettség igazolásának meglétét engedély megadásához,
 • a közterületet közterület-használati engedélytől eltérő módon, az abban meghatározott méretek bármelyik paraméterét túllépve használja,
 • üzemképtelen, hatósági engedéllyel nem rendelkező gépjármű tárolására használja a közterületet,
 • közterületen történő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység gyakorlására - melynek engedélyezése a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározottak alapján történhet - közterület-használati engedélyt nem szerez be
 • Szentendre Város tulajdonában álló közútjait, járdáit, egyéb közterületeit - melyekkel kapcsolatban a közútkezelői, tulajdonosi feladatokat Szentendre Város Önkormányzat látja el - engedély nélkül felbontja, az úton, az alatta vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, helyreállítási kötelezettségét nem vagy nem a jogszabályban, engedélyben meghatározott módon teljesíti, az utat vagy az út műtárgyát megrongálja, vagy az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza,

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya alá tartozó cselekménynek, a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg és helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújtható.

A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat után fizetendő közterület-használati díj megfizetése alól.

A belvárosban üzletenként 4 m2-t meghaladó felületű természetben, árucikk formájában kihelyezett tárgyak esetén, a tárgyak csak a Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács előzetes hozzájárulását követően helyezhetők ki.

Ha a közterület-használati engedély iránti kérelem tárgya közterületbe benyúló homlokzat, portál, kirakatszekrény, előtető, ollós ponyvatető, reklámhordozó, cégér, címtábla, megállító-tábla, árubemutatás, kerthelyiség, vendéglátó terasz, vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése, úgy a kérelemhez csatolni kell digitális vagy papír formában az érintett közterületről, a kérelemmel érintett épületről és az engedélyezni kért közterület használat kialakításának módjáról készített fényképet.

A Dunakorzó-gát építési munkálatok miatti kellemetlenségekre tekintettel a Képviselő-testület az érintett kereskedőknek az alábbi kedvezményt biztosítja: A Dunakorzó Bolgár utca és Rév utca közötti szakaszán, valamint a Lázár cár tér területén található közterületre vonatkozó, kerthelyiségre vagy vendéglátó teraszra szóló közterület-használati engedéllyel rendelkező kereskedők (továbbiakban: „vendéglátó-kereskedők”) a 2012. szeptember 1. napjától igényelt közterület-használatok esetében a gátépítés befejezéséig abban az esetben is jogosultak a helyi rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 0,54 szorzó használatával járó kedvezményre, ha legalább 1 hónapra kérnek közterület-használatot. Mentesülnek a sürgősségi díj (125 %) megfizetése alól is.

A „vendéglátó-kereskedők” 2013. május 15. napjától kezdődően a kerthelyiségek és vendéglátó teraszok közterület-használati díjtétel alkalmazása során 20% díjkedvezményre jogosultak (0,8 szorzó alkalmazása).

Az a „vendéglátó-kereskedő”, aki jelen rendelet hatályba lépésekor 2012. szeptember 1. napját követő időtartamra szóló közterület-használati engedéllyel rendelkezik, és a jelen bekezdés szerint kiszámított közterület-használati díj alacsonyabb, mint az adott időszakra ténylegesen megfizetett közterület-használati díj, a különbözet visszatérítésére jogosult.

Amennyiben a gátépítés munkálatai miatt bármely közterület-használó részére az engedélyezett közterületet az Önkormányzat biztosítani nem tudja, úgy a közterület-használó a kieső időszakra és területre jutó arányos díj visszatérítésére jogosult. A kieső időszak várható kezdő és befejező időpontját a közterület-használó köteles a Hivatalnak rövid úton bejelenteni, melynek alapján a Hivatal a közterület-használó jelenlétében felvett jegyzőkönyvben állapítja meg a kieső időszak tényleges kezdő, illetve befejező időpontját. Amennyiben a közterület-használó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a kedvezményt elveszti.

 

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú (továbbá technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolására való) használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szabályozza.

A részletes szabályokat a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet adja meg. 

A kérelmet a megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az igazgatási díjak befizetésének módját a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet tartalmazza.

Az üzleti haszonszerzés céljából készített fénykép és reklámfotó készítésére a helyi rendelet alapján kell engedélyt kérni amennyiben a keletkező termék kereskedelmi forgalomba kerül.

A híradás, hírszolgáltatás céljából készülő felvételekre nem kell közterület-használati engedélyt kérni.

 

 

Jogszabály:

 • a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet 
 • a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet

 

Nyomtatványok, tájékoztatók:

- közterület-használati engedély iránti kérelem

- bejelentés edényes élődísznövény elhelyezéséhez

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo